CPBL

Players

Coach
Manager
KAO Chih Kang
34
Coach
CHEN Chiang Ho
31
Coach
HSIAO Yi Chieh
41
Coach
KUO Feng Chun
66
Coach
KAWAGISHI Tsuyoshi
73
Coach
CHU Yuan Chin
75
Coach
CHAN Chih Yao
8
Coach
LIN Wei
89
Pitcher
Catcher
Infielder
Third-Base Man
5
One-Base Man
7
Second-Base Man
28
One-Base Man
54
Second-Base Man
61
Shortstop
94
Outfielder
Center-Fielder
11
Center-Fielder
32
Right-Fielder
49
Center-Fielder
65
Center-Fielder
79
Center-Fielder
82
TOP